Mölndalsåns vattenråd

Mölndalsåns vattenråd bildades 2008. I vattenrådet ingår kommunerna Bollebygd, Härryda, Mölndal, Göteborg och Lerum samt intresseorganisationer för markägare, naturvård, fiskevård och åns reglering. Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan i syfte att skapa en samsyn och få ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Mölndalsåns avrinningsområde.

Vattenrådet ska verka för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status.

Våra aktiviteter under Västerhavsveckan:

Vattendragsvandring längs Mölndalsån

Läs mer om Mölndalsån:

Rapport 2011

Folder